Åssa Industri- och Bilmuseum

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Vad hände i Åtvidaberg för 100 år sedan

Avskrifterna av gulnande, handskrivna, protokoll från 1912 - 1913 visar hur Åtvidabergs Vagnfabriks Aktiebolag förändrades till Vagn & Fabriks Aktiebolaget i Åtvidaberg.

Vagnfabriken som startade i Åtvidaberg hösten 1907 och som 1911 - 1912 bl a tillverkade Åtvidabergs motorvagn hade på våren 1912 gjort konkurs, kapitalet var slut.

Konkursauktionen - den 9 juli inbringade 45.000 kronor.

Verksamheten pågick hela konkurstiden med innerliggande beställningar.

Gamla och nya aktieägare samlades hösten 1912 1 Gamleby under ledning av kronolänsman Anders Johnsson för att skapa ett nytt bolag.

I skrifterna har bevarats det ålderdomliga språket.

Endast ord med gammal stavning som hvarje (varje), af (av) o s v har ändrats.

Protokollen visar hur det nya bolaget växte fram, men också en del av den formalitet som åtgick.

Åtvidaberg i januari 2013


Tillbaka


 

 

Avskrift                                                                     1364/13

Länsstyrelsen i Östergötland 4dec 1912

Stiftelseurkund

Undertecknade som beslutat att för nedan nämnda ändamål stifta bolag å aktier med begränsad ansvarsfrihet enligt bestämmelserna i 1910 års lag om aktiebolag, hava för det tillämnade företaget uppgjort följande huvudgrunder.

1 ;o Bolagets verksamhet skall hava till föremål att, efter inköp av Åtvidabergs Vagnfabriks Aktiebolags f d fastigheter i Åtvidabergs municipalsamhälle, Östergötlands län, därstädes idka fabriksrörelse.

2;o Bolagets styrelse skall hava sitt säte i Åtvidabergs municipalsamhälle.

3:o Aktiekapitalet skall utgöra minst Trettiotusen, 30.000, kronor och högst Sjuttiofemtusen, 75.000, kronor.

4:o Aktie skall lyda å Etthundra,100, kronor. Aktiebreven skola ställas till viss man.

5;o Alla aktier skola medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

6;o Bolagets styrelse skall bestå av tre ledamöter med lika många suppleanter för dessa. Styrelsen är beslutsför, när två ledamöter äro tillställes, såvida dessa äro om beslutet ense

7;o Kallelse till bolagsstämman ävensom andra meddelanden till aktieägarna skola ske medelst kungörelse i Östgöta Correspondenten och Västerviks veckoblad, eller annan tidning i orten, som bolagsstämman därtill utser. Kungörelse angående ordinarie bolagsstämma skall vara införd i tidningarna senast tre veckor för stämman;

kungörelse angående extra stämma skall vara införd senast tio dagar före stämman. Kallelse kan jämväl ske i rekommenderat brev till varje aktieägare.

Gamleby den 7 november 1912

 

Otto L Kling Pauli Andersson L A Henriksson
Handlande Skogsförvaltare
Västervik Hummelstad
Hallingeberg Hallingeberg
J A Jansson Fritz Jakobsson Josef Jakobsson
Sjökapten Fabriksidkare
Skaftekulla Åtvidaberg Åtvidaberg
Oscar Jakobsson Th Classon
Smedmästare Gårdsägare
Gamleby

 

 

 

 

 

 

 

 

Att handlaren Otto L Kling i Västervik, lantbrukaren Pauli Andersson i Skaftekulla, skogsförvaltaren L A Henriksson i Hummelstad, sjökaptenen J A Jansson i Skaftekulla, fabriksidkaren Fritz jakobsson och smidesmästaren Oscar Jakobsson i Hallingeberg samt gårdsägaren Th Classon i Gamleby egenhändigt underskrivit förestående stiftelseurkund bekräftar;

Anderss Harlson Rosa Gunnarsson
Kronolänsman Servitör
Gamleby Gamleby

Herr Josef Jakobssons egenhändiga namnteckning bevittnas på en gång närvarande;

E Carlsson Knut Ahlstrand
Urmakare Gummireparatör
Norrköping Norrköping

År 1912 den 4 december blev denna stiftelseurkund jämlikt 9 § Lagen om Aktiebolag den 12 augusti 1910 härstädes uppvisad; betygas.

Linköpings slott i landskansliet som ovan.

Ex officio:

C O de Frese

Stämpel 0:50 Lösen 1:-

Summa En krona 50 öre.

Kronolänsman

Birger Jarl

Linköping

 


 

Avskrift                                                                        1364/13

Teckningslista

Under hänvisning till här nedan intagna stiftelseurkund få undertecknade härmed inbjuda till teckning av aktier i Vagn & Fabriks Aktiebolaget i Åtvidaberg.

Avskrift stiftelseurkund följer.

Avskriftens likhet med originalet intygar Gamleby i

kronolänsmanskontoret den 6 december 1912

Ex officio:

Anders Johnsson

Lösen 25 öre

För tecknade aktier skall betalning erläggas senast den 3 nästa januari.

För närvarande utbjudes 330 aktier.

Konstituerande stämma för prövning av frågan om bolagets bildande skall hållas den 3 Januari 1913

Undertecknade stiftare hava tecknat:

 

Jag O L Kling 57 aktier
" Pauli Andersson 39 "
" Oscar Jakobsson 39 "
" L A Henriksson 39 "
" J A Jansson 39 "
" Fritz Jakobsson 37 "
" Th Classon 39 "
Summa 328 aktier

Gamleby den 6 december 1912

O L Kling Pauli Andersson
Fritz Jakobsson J A Jansson
Josef Jakobsson

 

Oscar Jakobsson L A Henriksson
Th Classon

På en gång närvarande vittnen:

Anders Johansson

John Carlsson

C R Engström 2 200.-

 


 

Avskrift                                                                              Protokoll, hållet i Gamleby vid

konstituerande stämma med Vagn & Fabriks Aktiebolaget, Åtvidaberg den 3 januari 1913.

Sedan det för Vagn & Fabriks-aktiebolaget Åtvidaberg, bestämda minimikapitalet blivit fulltecknat, hade tecknarna genom annons i Västerviks Veckoblad den 10 och Östgöta Correspondenten den 12 sistlidna december kallats till konstituerande stämma denna dag klockan 11 förmiddag. Vid denna stämma, som öppnades av Herr 0 L Kling i Västervik, vilken sedan han blivit enhälligt utsedd att leda dagens förhandlingar, anmodades undertecknad att föra protokollet, anmälde sig nedanstående personer, som själva eller genom befullmäktigade ombud voro vid sammanträdet närvarande, vilja föra talan för här nedan tecknade antal aktier, vardera å 100 kronor, nämligen:

Grosshandlare 0 L Kling i Västervik 57

Lantbrukaren Pauli Andersson i Skaftekulla 39

Smedmästaren Oscar Jakobsson i Skaftekulla 39

Skogsförvaltare L A Henriksson i Hummelstad 39 Genom till Pauli Andersson enl. fullmakt

Sjökaptenen J A Jansson i Skaftekulla 39

Fabriksidkare Fritz Jakobsson i Åtvidaberg 39

Fabriksidkare Josef Jakobsson i Norrköping 37

Genom herr C R Engström, enl. fullmakt

Gårdsägaren Th Classon i Gamleby 39

samt Handlaren C R Engström i Åtvidaberg 2

Summa 330

§1

Sedan denna längd föredragits blev densamma antagen såsom måttlängd för stämman.

§2

Att jämte ordförande justera detta protokoll valdes herrar Pauli Andersson i Skaftekulla och Fritz Jakobsson i Åtvidaberg

§3

Då de hittills tecknade beloppet uppgår till 33.000 kronor, tecknade av 9 personer och då således det i stiftelseur - kunden beslutade minimikapitalet fulltecknats, förklarades det ifrågasatta bolaget nu bildat och beslöts, att detta skulle driva sin rörelse under firma Vagn & Fabriks aktiebolaget, Åtvidaberg.

§4

Härefter antogs enhälligt följande ordning för bolaget:

§ 1 Detta bolag vars firma är Vagn & Fabriks Aktiebolaget, Åtvidaberg är grundat på aktier med begränsad ansvars¬frihet enligt bestämmelserna 11910 års lag om aktiebolag.

§ 2 Bolagets verksamhet har till föremål att, efter inköp av Åtvidabergs Vagnfabriks aktiebolag f d fastigheter i Åtvidabergs municipalsamhälle, Östergötlands län, idka fabriks och handelsrörelse.

§ 3 Bolagets styrelse har sitt säte i Åtvidabergs munici - palsamhälle inom Åtvidabergs socken.

§ 4 Bolagets aktiekapital skall utgöra minst trettiotusen 130.0001 och högst sjuttiofemtusen 175.0001 kronor.

§ 5 Aktie skall lyda å etthundra 11001 kronor, och skola aktiebreven ställas till viss man. Med varje aktiebrev skola följa vinstutdelningskuponger för tio år, varje å ett års utdelning, jämte talong. Efter dessa kupongers inlösen utfärdas, mot avlämnande av talongen behörigen kvitterad, nya kuponger till samma antal; och förfares på samma sätt allt framgent.

§ 6 Alla aktier medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

§ 7 Bolagets styrelse består av tre ledamöter med lika antal suppleanter för dem. Så väl ledamöter som suppleanter väljas vid ordinarie bolagstämma för ett åt i sänder. Avgående ledamot eller suppleant kan återväljas. Styrelsen, som inom sig utser ordförande är beslutsför, när två ledamöter äro tillstädes, så vida dessa äro om beslutet ense.

§ 8 Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter eller suppleanter, som styrelsen därtill utser.

§ 9 För granskning av styrelsens förvaltning och bolagets räkenskaper utses årligen å ordinarie bolagsstämma för tiden intill nästa ordinarie stämma två revisorer och lika antal suppleanter för dem.

§ 10 Bolagets räkenskaper skola den 31 december varje år i fullständigt bokslut sammanföras. Bokslutet skall vara verkställt senast den 1 mars påföljande år, då räkenskaperna jämte tillhörande handlingar ävensom av styrelsen avgiven förvaltningsberättelse jämte vinst och förlusträkning och balansräkning för senaste räkenskaps¬året skola för granskning överlämnas till de utsedda revisorerna, vilka senast den 1 april böra även gransk¬ningen avgiva skriftligt utlåtande däri ansvarsfrihet för styrelsen bestämt tillstyrkes eller avstyrkes.

§ 11 Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för honom, av annan ledamot av styrelsen, varefter närvarande röstberättigade genom öppen omröst¬ning sig emellan välja ordförande vid stämman. Övriga val vid bolagsstämman verkställas med slutna sedlar å vilkas yttre sida röstetalet antecknas, om någon så yrkar, eljest sker omröstningen öppet.

§ 12 Ordinarie bolagsstämma skall hållas i Åtvidaberg en gång om året innan april månads utgång.

Å denna stämma skall styrelsen framlägga förvaltningsberättelse jämte vinst och förlusträkning och balansräkning för det förflutna räkenskapsåret tillika med revisorernas utlåtande över den av dem verkställda granskningen.

Utöver övriga frågor, vilka i behörig ordning till stämmans avgörande hänskjutas, skola därjämte å densamma följande ärenden till behandling förekomma, nämligen:

1;o fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen för den tid utlåtande avser.

2;o fråga om användning av den vinst, som å bolagets rörelse uppkommit, samt, därest vinstutdelning beslutas, när densamma får av aktieägarna lyftas.

3;o val av styrelse; samt

4;o val av revisorer och revisorsuppleanter för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 13 Vid bolagsstämman må ej någon, vare sig för egna eller andras aktier, rösta för mer än en tiondel av antalet vid stämman röstberättigade aktier. Frånvarande aktieägares rösträtt får utövas allenast genom ombud, som själv är aktieägare.

§ 14 Kallelse till bolagsstämman ävensom andra medde¬lande till aktieägarna skola ske medels kungörelse i Västerviks Veckoblad och Östgöta Correspondenten eller annan tidning i orten, som bolagsstämman därtill utser. Kungörelse angående ordinarie bolagsstämma skall vara införd i tidningen senast tre veckor före stämman; kungörelse angående extra stämma skall vara där införd senast tio dagar före stämman. Kallelse kan jämväl ske i rekommenderat brev till varje aktieägare inom tid som ovan sagts.

§5

Uppdrogs åt den styrelse, som i dag kommer att väljas i den mån rörelsen det fordrar, för bolagets räkning inteckna bolagets egendom och upptaga lån till ett belopp, vartill teckningarna uppgå, eller 33.000 kronor.

§6

Styrelsens arvode bestämdes till kronor 200 per år, som fördelas efter styrelsens gottfinnande, vartill kommer reseersättning.

§7

Beslöts att revisorerna vid varje i stadgarna föreskriven revision skola tillsvidare åtnjuta reseersättning till och från Åtvidaberg samt ett arvode av 60 kronor.

§8

Vid nu företagna val utsågs enhälligt till ledamöter i styrelsen: Herrar handlaren Otto L Kling i Västervik, lantbrukaren Pauli Andersson i Skaftekulla och fabriksidkaren Fritz Jakobsson i Åtvidaberg; till suppleanter i styrelsen, att inkallas i här nedan nämnd ordning, Herrar handlaren C R Engström i Åtvidaberg, snickarmästaren Th Classon i Gamleby och sjökaptenen J A Jansson i Skaftekulla, till revisorer Herrar Ingenjör N M Malm i Åtvidaberg, fabriksidkare Josef Jakobsson i Norrköping, samt till revisorssuppleanter: Herrar bokhållaren Hugo Lundström och bokföraren Rudolf Holmqvist i Åtvidaberg.

§9

Uppdrogs åt styrelsen att för ett pris icke överstigande 53.000 kronor inköpa Åtvidabergs Vagnfabriks Aktiebolags f d fastigheter och inventarier i Åtvidaberg och Skaftekulla

Som ovan

Anders Johansson

Justerat: Otto l Klinga Pauli Andersson Fritz Jakobsson

 


 

Avskrift

 

Protokoll hållet vid sammanträde med

Vagn & Fabriks Aktiebolaget i

den 3 januari 1913

 

 

Samtliga ordinarie styrelseledamöter voro närvarande.

§1

Styrelsen beslöt att rätt att teckna bolagets firma tillkommer två och två av styrelsen i gemenskap

In fidem

Pauli Andersson Fritz Jakobsson

 


 

Avskrift

 

Protokoll hållet vid sammanträde

Vagn & Fabriks Aktiebolaget i Åtvidabergs styrelse

i Gamleby den 16 februari 1913

Sedan konstituerande stämma med de personer, som tecknat aktier i Vagn & Fabriks Aktiebolaget i Åtvidaberg denna dag utsett till ledamöter i styrelsen: Herrar Handlaren Otto L Kling i Västervik, lantbrukaren Pauli Andersson i Skaftekulla och fabriksidkaren Fritz Jakobsson i Åtvidaberg; till suppleanter i styrelsen att inkallas i här nedan nämnd ordning, Herrar handlaren C R Engström i Åtvidaberg, snickarmästaren Th Classon i Gamleby och sjökaptenen J A Jansson i Skaftekulla; till revisorer: Herrar Ingenjör N M Malm 1 Åtvidaberg, fabriksidkaren Josef Jakobsson i Norrköping samt till revisorssuppleanter: Herrar bokhållaren Hugo Lundström och bokföraren Rudolf Holmqvist i Åtvidaberg, sammanträdde samtliga ordinarie ledamöter.

Sammanträdet öppnades av undertecknad Kling som utsågs att leda förhandlingarna; undertecknad, Jakobsson, anmodades att föra protokollet.

§1

Styrelsen beslöt att rätten att teckna bolagets firma skulle tillkomma styrelsen två och två åt gången.

In fidem

Otto L Kling Pauli Andersson Fritz Jakobsson

 


 

Avskrift

Till Kungl Patent & Registreringsverket

Stockholm

Styrelsen för Vagn & Fabriks- aktiebolaget, Åtvidaberg, får härmed anhålla om nämnda bolags registrering.

Bolagets stiftare äro: Otto L Kling, handlare Västervik, Pauli Andersson, lantbrukare Skaftekulla, L A Henriksson, skogsförvaltare Hummelstad, J A Jansson, sjökapten Skaftekulla, Fritz Jakobsson, fabriksidkare, Åtvidaberg, Josef Jakobsson, fabriksidkare, Norrköping, Oscar Jakobsson. smedesmästare, Skaftekulla, Hallingeberg och Th Classon, gårdsägare, Gamleby.

Samtliga äro Svenska undersåtar.

Styrelsen utgöres av ovannämnda Otto L Kling, Pauli Andersson och Fritz Jakobsson vilka samtliga äro Svenska undersåtar.

Styrelsesuppleanter C R Engström, handlare, Åtvidaberg samt ovannämnde Th Classon och J A Jansson. Samtliga äro Svenska undersåtar.

Rätt att teckna bolagets firma tillkommer, förutom styrelsen såsom sådan, två ock två av styrelseledamöterna gemensamt. Härmed följa:

1;o Stiftelseurkund i original och styrkt avskrift.

2;o Köpenskapsavtalet, i styrkt avskrift, angående Åtvidabergs Vagnfabriks aktiebolags f d fabriksfastigheter.

3;o Samtliga teckningslistor i huvudskrift och styrkt avskrift.

4;o avskrift av protokoll vid konstituerande stämma den 3 innevarande januari, utvisande, att besked, varigenom bolaget blivit bildat i föreskriven ordning fattats samt att bolagets ordning då antagits samt styrelse och revisorer utsetts.

5;o Bolagsordningen i två exemplar.

6;o Den i aktiebolagslagen 23 § 4 enligt föreskrivna handling.

Åtvidaberg den 16januari 1913

Otto L Kling Pauli Andersson Fritz Jakobsson

Firmateckning av Kling och Andersson

Vagn & Fabriks Aktiebolaget, Åtvidaberg

Otto L Kling Pauli Andersson

Firmateckning av Kling och Jakobsson

Vagn & Fabriks Aktiebolaget, Åtvidaberg

Otto L Kling Pauli Andersson

Firmateckning av Jakobsson och Andersson

Vagn & Fabriks Aktiebolaget, Åtvidaberg

Fritz Jakobsson Pauli Andersson

Att herrar handlaren Otto L Kling, lantbrukaren Pauli Andersson och fabriksidkaren Fritz Jakobsson som egenhändigt underskrivit förestående ansökning samt att de var för sig egenhändigt därå tecknat firman, bevittnas:

Anders Johansson C R Engström

Protokoll hållet vid sammanträde med Vagn &

Fabriks ABoI styrelse

1 Åtvidaberg den 5 aug 1913

Närvarande 0 L Kling, Fritz Jakobsson, C R Engström

§1

Bestämdes att på ett års tid förnya det hyreskontrakt som, finna upprättat mellan G 0 Jakobsson och Pauli Andersson angående Skaftekulla samt att hyran skall utgå med samma belopp, dock skall G 0 Jakobsson utan förutvarande arrende eller hyressumma betala planlaga till företaget (50 kr)

Otto L Kling

Justerat.

C R Engström Fritz Jakbosson

 


 

Avskrift

Protokoll fört med styrelsen för

Vagn & Fabriks Aktiebolaget i

den 15 november 1913

 

 

 

Närvarande herrar Fritz Jakobsson och Pauli Andersson

§1

Uppdrogs åt fabrikör Fritz Jakobsson, att vid alla kommunala, municipal och kyrkostämmor samt vid andra sammanträden av kommunal eller enskild natur vid vilka bolagets rätt kan ifrågakomma bolaget företräda och dess rösträtt utöva, även som att anhändiggöra, utföra och bevaka bolagets talan vid alla domstolar och övriga myndigheter, att företräda bolaget i konkurser samt att antaga och förkasta förlikning eller ackord ägande Fritz Jakobsson rätt på annan person överlåta den fullmakt, som härmed är honom given, samt att förse denne person med erforderlig fullmakt

Dag som ovan

Fritz Jakobsson Pauli Andersson

 


 

Avskrift

Protokoll fört med styrelsen för

Vagn & Fabriks Aktiebolaget i

Åtvidaberg vid sammanträde i Västervik

den 28 februari 1914

 

Närvarande voro samtliga ordinarie styrelseledamöter.

§1

Efter granskning av förra årets verksamhet varvid en vinst å kr 5104,86 uppstått beslöt styrelsen att 6 % skulle utdelas till aktieägarna med kr 1980.-, att 500:- skulle avsättas till Reservfonden och att återstoden kr 2634,86 skulle återföras till innevarande års Vinst & Förlust konto.

§2

Beslöts uppdra åt herr Pauli Andersson att för försäljning av Skaftekulla infordra anbud.

§3

Beslöts att årssammanträdet skall hållas på tid och dag, varom Herrar Kling och Jakobsson genom samråd få bestämma.

In fidem

Otto L Kling

Fritz Jsakobsson

TOP

 

Kommande

Inga aktiviteter

Muséets öppettider

Måndagar 9-12

Lördagar

11-14

Entré avgift: 40 kr

yngre än 12år gratis

 

Röda dagar samt julafton och nyårsafton är muséet stängt


Det går bra att sända mail till Åssamuseét

 

Vid önskemål om visning på andra tider: Ring 0120-13700

Åssa Industri och Bilmuseum

Bryggargatan 2

597 30 Åtvidaberg

GPS Position:

N58°11`54,8"

E16° 00`09,8"

 

Telefon: 0120-13700
Hitta till museet.