Åssa Industri- och Bilmuseum

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Vad hände sedan

Avskrifterna av protokollen från 1914 till 1925 innebär flera förändringar.

Under Fritz Jakobssons ledning 1913— 1919 gav rörelsen en relativt hyfsad vinst varje år.

Pengar till aktieutdelning och utökning av aktiekapitalet (1917).

Fritz titlar stegrades allt efter som han och hans fru löste ut de övriga delägarna. Från början var han fabriksidkare, därefter fabrikör, disponent och slutligen direktör.

När Magnus Täcklind köpte in sig i företaget 1917 förändrades inriktningen på tillverkningen till i huvudsak signal och säkerhets material.

Rörelse och fastigheter intecknades till praktiskt taget hela aktiekapitalet.

När sedan efterkrigstidens lågkonjunkturer avlöste varandra var sysselsättningen låg med minskning av arbetsstyrkan och sänkning av verkstadsarbetarnas löner.

En vändning om dock ej så långvarig kom när Täcklind tillsammans med bröderna Vögele satsade pengar och startade tillverkning av spårväxelmateriel.

Den första utdelningen på aktiekapitalet kunde ske först 1933.

Åtvidaberg i februari 2013


Avskrift

Protokoll fört med styrelsen för Vagn & Fabriksaktiebolaget Åtvidaberg, vid sammanträde den 15 mars 1915

Närvarande voro ordinarie styrelseledamöter.

§1 Efter granskning av förra årets verksamhet, varvid en vinst av kr 1801,66 uppstått samt från år 1913 till bolagsstämman stående 2684,26, summa kr 4426,52, beslöt styrelsen föreslå stämman att till aktieägarna utdela 6 % med kr 1980:-, att kr 500.- skulle tillföras reservfonden och att återstoden kr 1946,52 skall överföras på innevarande års vinst & Förlustkonto.

§2 Styrelsen beslöt att sammanträde skall hållas i Åtvidaberg den 10 maj 1915 kl 2 e m å bolagets kontor.

In fidem etta £ KLing Äitz JaIdot

 

Avskrift

Protokoll fört vid förhandlingar vid sammanträde med styrelsen för Vagn & Fabriks ABol Åtvidaberg den 12/5 1915 Närvarande Otto L Kling, R Engström och Fritz Jakobsson

§1 Styrelsen konstituerade sig så att 0 L Kling blev ordförande, Engström vise ordförande och Fritz Jakobsson sekreterare.

§2 Beslutades att bolagets firma tecknades av två och två av styrelseledamöterna gemensamt.

§3 Styrelsen beslöt att anställa Fritz Jakobsson att leda bolagets verksamhet mot en lön av tvåhundrafemtio /250/ kr 1 månaden samt i övrigt med kontrakt mellan styrelsen och Fritz Jakobsson.

§4 Förslag till förutnämnda kontrakt skall av herr Kling upprättas och snarast underställas styrelsens prövning.

§5 Att anmäla förändringar och meddelanden av firmateckning samt övriga behövliga och lagliga anmälningar till Patent och Registreringsverket överlämnades till Fritz Jakobsson.

In fidem

 

Avskrift

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Vagn & Fabriks A Bol Åtvidaberg den 2 april 1916 Närvarande voro C R Engström och Fritz Jakobsson

§1 Efter granskning av årets verksamhet varvid en vinst av kr 2926,74 uppstått, samt från år 1914 till bolagsstämmans disposition stående medel kr 1946,50 summa kr 4873,86 beslöt styrelsen föreslå stämman att till aktieägarna utdelas 7 % med kr 2310, att till reservfonden överförs kr 1000:- och återstod kr 1563,86 överförs till nästa års vinst och förlustkonto.

§2 Beslöt styrelsen att bolagsstämma skall hållas på bolagets kontor i Åtvidaberg måndagen den 8 maj kl 1 på dagen. Behörig kallelse skall utgå med annons som i § 14 bolagsförordningen omförmäles. itz JaIofL66cLn

 

Avskrift

Protokoll hållet vid sammanträde med styrelsen för Vagn & Fabriks A Bol Åtvidaberg den 9 december 1916

Närvarande samtliga ordinarie ledamöter.

§1 il. På förslag av bolagets disponent beslöt styrelsen, att för beredande av bostäder åt bolagsarbetarna, av änkefru Jenny Westerberg inköpa fastigheten nr 6 1 kvarteter Trekanten med gatuadress Adelswärdsgatan i Åtvidabergs municipalsamhälle till ett pris av kr 45.000:-. 2/. Beslöts att fastigheten skall gäldas på sätt att 12.000 betalas kontant vid tillträdesdagen den 1 januari 1917 samt att hypotekslån övertages till kr 22.000 och kr 10.000 får innestå hos fru Westerberg mot utbetalning av 6 % ränta härpå. Vidare skall till fru Westerberg tillträdesdagen inbetalas betald & amorteringar i hypotekslånet.

Som ovan 7ae6 cn itz J~ä an "vt J«£0& '3 an

 

Avskrift

Protokoll hållet med styrelsen för Vagn & Fabriksaktiebolaget Åtvidaberg vid sammanträde den 31 mars 1917 Närvarande Herrar Karl Karlsson, Fritz Jakobsson och Arvid Källström den sistnämnde i egenskap av förste suppleant.

§1 Efter granskning av förra årets verksamhet, balans och vinst hava uppstått av kr 13.141,42 samt balanserade medel från 1915 kr 1563,86 summa kr 14.705,28. Styrelsen beslöt föreslå stämman, att till densammas disposition stående medel besluta följande. Att 7 % eller kronor 7 per hundra utdelas på aktiekapitalet med kr 2.310:- Att 11.000 kr tillföres aktiekapitalet i form av en gratisaktie på 3 förutvarande 11.000:- Att till reservfonden överföres 500:- Samt att återstoden 895,28 överföres till innevarande års vinst- och förlustkonto.

Som ovan itz Jafwttöon J Jtcvd?6 6 en i a JQiliö tint

 

Avskrift

Protokoll hållet vid sammanträde med styrelsen för Vagn & Fabriksaktieaktiebolaget Åtvidaberg den 27 mars 1917

Närvarande: Herrar Karl Karlsson och Fritz Jakobsson samt Arvid Källström, den sistnämnde i egenskap av förste styrelse- suppleant.

§1 Bolagets disponent Fritz Jakobsson meddelade styrelsen att han inlett förhandlingar med firman Jean Roths Efr. Innehavare Ingenjören M Täcklind, i Stockholm dels om utförande av firmans arbeten, huvudsakligast bestående i tillverkning av signal och säkerhetsmaterial, och dels såsom följd härav att då vissa utvidgningar av samt maskinanskaffning för fabriken voro behövliga, utöka aktiekapitalet med 50 å 60.000 kronor med rätt för Ingenjören Täcklind att därav teckna ett belopp av omkring 40.000 kronor.

§2 Styrelsen beslöt föreslå bolagsstämman att låta utöka aktiekapitalet med i § 1 angiven myckenhet på följande villkor: 1.0 Av de till årets bolagsstämma förfogande stående medel kr 14.705,28 överföres till aktiekapitalet kr 11.000:- på det sätt, att på tre av förutvarande aktier utdelas en ny aktie gratis. 2.o 1 de fall, där innehavet av gamla aktier icke jämt kan fördelas med 3 äger innehavaren erhålla en aktie för påbörjat tretal, mot skyldighet att kontant inbetala det belopp, som skiljer mellan gratis emissionen och erhållna aktier, som beräknas till värde av 120 kronor stycket, varav de hundratalet överskjutande 20 kronorna tillföras reservfonden.

§3 Beslöts giva Ingenjören M Täcklind i Stockholm rätt att för utökning av aktiekapitalet teckna omkring 400 st aktier och Disponent Fritz Jakobsson i Åtvidaberg enahanda rätt att teckna omkring 50 st aktier, allt till till en kurs av 120 kronor för aktie, varav de hundratalet överskjutande 20 kronorna skulle tillföras reservfonden.

§4 Styrelsen beslöt uppdraga åt Disponent Fritz Jakobsson att med Ingenjören M Täcklind träffa bindande uppgörelse om i § 3 omförmälda aktiers tecknande, varom bolagsstämman sedermera hade att fatta beslut, samt att likaledes träffa bindande uppgörelse om i § 1 omförmälda arbetens utförande för däri omförmälda Jean Roths Eftr.s innehavare Ingenjören M Täcklind, räkning på följande villkor: 1 .0 Bolaget tillförsäkras av firman tillverkning och utförande av de signal- och säkerhetsmateriel mm, som för firman är behövliga, med förpliktelse för bolaget att utföra så mycket av firmans arbeten, som utrymme och mekanisk verkstadsdrift tillåter; och äger bolaget icke utföra annat arbete än i den mån firman icke tager arbets- eller leveransförmåga för bolaget i anspråk. 2.o Beträffande de kalkyler och kostnadsberäkningar, som skola av bolaget tillämpas vid prissättning av omskrivna material, bestämmes, att bolaget äger å utbetalda arbetslöner pålägga 100 procent samt i arbetslöner, som avser arbete vid maskin, 125 procent även som göra ett vinsttillägg av 10 procent å tillhandahållet material.

§5 Beslöt styrelsen att kalla till extra bolagsstämma till söndagen den 15 nästa april kl 2 e. m. å bolagets kontor för beslutande om utökning av aktiekapitalet och stadgeändringar.

Som ovan 6 Lli itz Jafw&ö i en U~LWLIFIEI U=,,

 

Avskrift

Protokoll hållet med styrelsen för Vagn & Fabriks a Bol Åtvidaberg den 16 april 1917.

Närvarande Herrar Karl Karlsson, Fritz Jakobsson samt förste suppleant Arvid Källström.

§1 Styrelse beslöt att ordinarie bolagsstämma för innevarande år skall hållas å bolagets kontor i Åtvidaberg den 17 maj kl 3 em, och skall kallelse till aktieägarna ske med rekommenderat brev Som ovan Jc ö an 6 en

 

Avskrift

Protokoll för vid sammanträde med Styrelsen för Vagn & Fabriks aktie- bolaget Åtvidaberg den 17 maj 1917 Närvarande Herrar Karl Karlsson, Fritz Jakobsson samt J A Källström den senare i egenskap av förste suppleant.

§1 Styrelsen beslöt konstituera sig på följande sätt: Kronolänsman Karl Karlsson utsågs till styrelsens ordförande och disponent Fritz Jakobsson till dess sekreterare.

§2 Styrelsen beslöt att bolagets firma tecknas ensam av disponent Fritz Jakobsson.

Som ovan jrfwd 6 Oti 5XKZ Ja1w56 6 on

 

Avskrift

Protokoll hållet vid styrelsesamman- träde med styrelsen för Vagn & Fabriks- aktiebolaget Åtvidaberg den 7/1 1918

Närvarande voro samtliga ordinarie styrelseledamöter nämligen Landsfiskal Karl Karlsson, Ingenjör M Täcklind och disponet Fritz Jakobsson.

§1 Beslöts föreslå bolagsstämman att 1917 års vinst kr 10.410,51 därav från år 1916 balanserade medel kr 895,28 skulle användas på följande sätt. Enär bolaget genom utvidgning av sin verksamhet genom tillverkning av signal- och säkerhetsanordningar har behov av ökat kapital bör den uppkomna vinsten fonderas och ingen utdelning äga rum. Varför styrelsen föreslår, att till en vinstregleringsfond avsättes kr 8.000:- samt att resterande kr 2.410,51 balanseras i ny räkning.

§2 Beslöt styrelsen att uppdra åt disponent Fritz Jakobsson att söka 2 st inteckningar i fabriksfastigheten industritomten 2.a Åtvidaberg i ordningsföljd vardera å 10.000 kronor, 2 st förlagsinteckningar i ordningsföljd en å 15.000 och en å 10.000 kronor, samt 2 st inteckningar i ordningsföljd en 10.000 ä 5.000 kronor i fastigheten Trekanten 6, Åtvidaberg.

§3 Beslöts att bolagsstämman skall hållas på bolagets kontor i Åtvidaberg nästkommande 5 maj kl 3 em.

Som ovan Jct6icn itz jaIdictn

 

Avskrift

Protokoll hållet vid styrelsesammanträde för Vagn & Fabriksaktiebolaget Åtvidaberg den 5 maj 1918

Närvarande styrelsens ordinarie ledamöter Ingenjör M Täcklind Disponenten Fritz Jakobsson och landsfiskal Karl Karlsson.

§1 Till styrelsens ordförande valdes landsfiskal Karl Karlsson.

§2 Beträffande bolagets inteckningar beslöt styrelsen; att Ingenjör M Täcklind såsom säkerhet för sin borgen och de försträckningar han kan komma att lämna bolaget, skall få överta fastighets och företagsinteckningar i bolagets fastigheter och inventarier till ett belopp av 85.000 kronor, med skyldighet för Ingenjör M Täcklind att medels borgen eller penningförsträckning vara bolagets förlagsman intill det belopp vartill det belopp inteckningarna uppgå. Förlagsinteckningar å 25.000 kronor skall så snart de hemkomma åtföljas av gravitationsbevis, överlämnas till ingenjör M Täcklind och gemensamt med övriga inteckningar översändas honom med posten.

Som ovan At Jä&itut

 

Avskrift

Protokoll hållet vi styrelsens för Vagn & Fabriksaktiebolaget Åtvidaberg sammanträde den 31 mars 1919

Närvarande Herrar Ingenjör M Täcklind, Disponenten Fritz Jakobsson och andre suppleanten fru Selma Jakobsson.

§1 Styrelsen beslöt att 1918 års vinst kr 8.076,24 skall ballanseras i ny räkning.

§2 Anmäldes att fru Selma Jakobsson och Disponenten Fritz Jakobsson tillhöriga tillsammans 427 aktier i bolaget försålts till Ingenjör M Täcklind och beslöts att godkänna Ingenjör Täcklinds förvärv av dessa aktier. Enahanda rätt till förvärv medgavs Ingenjör M Täcklind beträffande fabrikör Oscar Jacobsson tillhöriga 9 aktier och herr Walentin Jakobsson tillhöriga 4 aktier

Som ovan iifrrzw.

 

Avskrift

Protokoll hållet vid sammanträde den 26 maj 1919 varvid den vid extra bolagsstämma samma dag valda styrelsen för Vagn & Fabriksaktiebolaget i Åtvidaberg

§1 Närvarande Herrar M Täcklind, R Kruse och G Andersson.

§2 Till ordförande i styrelsen och bolagets verkställande Direktör utsågs Ing M Täcklind.

§3 Beslöts att bolagets firma skulle tecknas antingen av styrelsen gemensamt, eller av verkställande direktören Ing M Täcklind ensam, varom anmälan till Patent & Registreringsverket skulle ske.

§4 Beslöts att årets ordinarie bolagsstämma skulle hållas måndagen den 16 juni 1919 kl 4 e. m. å Ing M Täcklinds kontor Vasagatan 44 4 tr. Kallelse till stämman skulle ske genom skriftligt meddelande i rekommenderat brev till aktieägarna

Vid protokollet qande6jon nj iuict4 7uie

 

Avskrift

Protokoll hållet ved sammanträde den 26 maj 1919 med den extra stämma samma dag valda styrelsen för Vagn & Fabriksaktiebolaget i Åtvidaberg

§1 Närvarande Herrar M Täcklind, R Kruse och G Andersson

§2 1 enlighet med bolagsordningens § 15 anmäldes att aktierna nris 172, 173, 174, 175, 176 och 177 övergått till respektive Ingenjör R Kruse, Fabrikör Albin Lindvall, Västerås, Tandläkare Folke Wolmar 1 Ystad, Kamrer Herman Rabe i Åtvidaberg, Kamrer G Andersson och Fru Olga Täcklind i Stockholm, vilka personer icke förut varo aktieägare. Med anledning härav erbjöds dessa aktier styrelsen vilken, då alla övriga aktier såsom tillhörande Herr M Täcklind voro vid sammanträdet representerade, omedelbart beslöts att den i § 15 omförmälda ovannämnda personer medgåvos inregistrering såsom aktieägare.

Vid protokollet andemå Juiteat JJI ä&äut

 

Avskrift

Protokoll hållet vid sammanträde den 25 oktober 1920 med styrelsen för Vagn & fabriksaktiebolaget 1 Åtvidaberg

§1 Närvarande herrar M Täcklind, G Andersson och R Kruse.

§2 Beslöts att stänga fabriken den 20 december 1920 på grund av minskad arbetstillgång varvid här nedan refererade anslag beslutes till hela fabrikens verkstadspersonal. På grund av att inneliggande beställningar nu i det närmaste äro färdiga och i saknad av nya order, har styrelsen haft under övervägande att redan från den 15 de dennes stänga fabriken. För att emellertid ej omedelbart ställa någon av bolagets arbetare arbetslös, har styrelsen beslutat hålla driften i gång till den 20 de nästkommande december och måste då så småningom minska till 8 å 10 man. På grund av den rådande lågkonjunkturen, synes bestämt visa, att för längre tid framåt några mera betydande beställningar ej torde vara att förvänta. När full drift på nyåret åter kan upptagas är f. n. omöjligt att angiva, men vill styrelsen söka i inskränkt omfattning i medio av januari upptaga tillverkning av hjulringsbeslag och lagermaterial för signalanläggningar.

Vid protokollet i7uie

 

Avskrift

Protokoll hållet vid sammanträde den 2 feb 1920 med styrelsen för Vagn & Fabriksaktiebolaget 1 Åtvidaberg

§1 Närvarande Herrar M Täcklind, R Kruse och G Andersson.

§2 Föredrogs och undertecknades styrelsens berättelse över bolagets verksamhet under 1919. §3 Beslöts att ordinarie bolagsstämma för året skulle hållas den 19 mars 1920 å Ingenjör M Täcklinds kontor, Vasavägen 44 i Stockholm samt att kallelsen till stämman skulle ske i rekommenderat brev.

Vid protokollet qandexoi

 

Avskrift

Protokoll hållet vid sammanträde den 20 januari 1921 med styrelsen för Vagn & Fabriksaktiebolaget i Åtvidaberg

§1 Närvarande Herrar M Täcklind G Andersson och R Kruse.

§2 Föredrogs och undertecknades styrelsens berättelse över bolagets verksamhet 1920. §3 Beslöts att ordinarie bolagsstämma för året skulle hållas den 21 februari 1921 å Ingenjör M Täcklinds kontor Vasavägen 44 i Stockholm samt att kallelse till stämman skulle ske i rekommenderat brev.

Vid protokollet fHJxu6e

 

Avskrift

Protokoll hållet vid sammanträde den 10/8 (augusti) 1921 med styrelsen för Vagn & Fabriksaktiebolaget Åtvidaberg

§1 Närvarande Herrar M Täcklind G Andersson och R Kruse

§2 Beslöts att pågrund den ringa orderingången och enär nya beställningar ej synes kunna påräknas under den närmaste tiden att väl fortsätta driften vid verkstaden med lagerarbete under förutsättning att en sänkning av nu gällande tim & ackordspris med 10 % kan göras. För denna frågas klar-ställande avläts nedanstående skrivelse till arbetarnas i Vagns & Fabriksaktiebolaget i Åtvidaberg: Sedan numera innerliggande beställningar i det närmaste äro färdiga, och det ej trots stora ansträngningar lyckats bolaget erhålla nya order har styrelsen haft under prövning, dels frågan om att stänga verkstaden från o. m. ista nästkommande september, dels huruvida det vore möjligt, trots rådande depression att uppehålla driften med lagerarbete och 1/2 arbetsdag någon tid framåt. Då emellertid på grund av den fortsatta tendensen av nedåtgående priser, det ligger inom möjligheten för att inte säga sannolikheten att ett sådant arbetande på lager för bolaget kommer att med nuvarande arbetslöner medföra förlust, kan det samma inte ifrågasättas med mindre f. n. gällande ackord och timlöner reduceras med åtminstone 10 % f. o. m. 1 sta september, varvid dock för att kompensera sålunda gjorda lönereducering och arbetstid skulle tills vidare upprätthållas. Styrelsen emotser svar å ovannämnda skrivelse senast den 20 ds.

Vid protokollet udJuje Jute'tat JJ/t5ä&ind zdeioi

 

Avskrift

Protokoll hållet vid sammanträde den 22 augusti 1921 med styrelsen för Vagn & Fabriksaktiebolaget i Åtvidaberg

§1 Närvarande Herrar M Täcklind G Andersson R Kruse

§2 Ing R Kruse meddelades att vid de förhandlingar som förts med Arbetarna vid vagn 6 fabriksaktiebolaget den 20 dennes av arbetsdelegerade godkändes muntligen den i bolagets skrivelse av 13/8 ifrågasatta 10 % lönereduktionen å ackords och timlöner vilka f. n. äro gällande. Varvid dock bestämdes att denna nedsättning först skall träda 1 kraft den 1 okt 1921. Med anledning härav beslöt styrelsen avlåta till arbetsdelegerade nedanstående skrivelse: Under hänvisning till vår skrivelse av den 1 5de dennes och muntliga förhandlingar mellan ingenjör Kruse och kommitterade Herrar Andersson, Kindstrand och AhI för arbetarna vid Vagn & Fabriksaktiebolaget Åtvidaberg angående nedsättning med 10 % av nu gällande tim och ackordspriser bekräftas härmed av kommitterade muntligen den 20ds dennes godkända nedsättning av nu gällande tim och ackordslöner med 10 % intill utgången av innevarande år. Beträffande gjord framställning att sagda reduktion först skulle träda i kraft fr. o. m. 1 sta nästkommande oktober, har styrelsen emellertid ej kunnat gå med härpå i den utsträckning som ifrågasatts, utan endast såvida kunnat tillmötesgå sagda önskemål att 10 % nedräkning först skall träda i kraft fr. o. m. den 1 5de nästkommande september. Skriftligt svar med godkännande emotses omgående.

Vid protokollet liu1o4 Juie Ju6teat .7ädi,zd qcbzde'tiicn

 

Avskrift

Protokoll hållet vid styrelsemöte den 20/8 1921 med styrelsen för Vagn & Fabriksaktiebolaget i Atvidaberg

Närvarande Herrar M Täcklind, G Andersson och R Kruse. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes R Kruse.

§1 Beslöts att utlysa extra bolagsstämma d 28/8 1921 kl 1 e. m. för att besluta om tillägg i bolagets ordning som p grund av

§ 2 i Lg av den 30 maj 1916 erfordras för att bolaget må kunna förvärva fast egendom, nämligen aktie i bolaget, må ej genom teckning eller överlåtelseförvärvas av utländsk medborgare, samfällighet eller stiftelse av svenskt handelsbolag, vari finns utländsk bolagsman , av svensk ekonomisk förening, av svenskt aktiebolag, vars aktiebrev må ställas till innehavare, eller av annat svenskt aktiebolag i vars bolagsordning ej intagits förbehåll, som avser i

§ 2 av lag d 30 maj 1916 om vissa inskränkningar om rätten att förvärva fast egendom eller gruva eller aktie i vissa bolag, dock att hinder ej möter för att aktie må förvärvas av svensk förening, som avses i 18 § av nyssnämnda lag.

Vid protokollet Rudo4 Jw,e Jutea

 

Avskrift

Protokoll hållet vid sammanträde d 20 januari 1922 med styrelsen för Vagn & Fabriksaktiebolaget i Åtvidaberg

§1 Närvarande Herrar M Täcklind G Andersson och R Kruse

§2 Föredrogs och undertecknades styrelsens berättelse för bolagets verksamhet under 1921.

§3 Beslöts att ordinarie bolagsstämma för året skall skulle hållas den 11 februari 1922 å Ingenjör M Täcklinds kontor Vasav. 44 Stockholm samt att kallelse till stämman skulle ske i rekommenderat brev.

Vid protokollet RuL4 7ue

 

Avskrift

Protokoll hållet vid sammanträde d 20 januari 1923 med styrelsen för Vagn & Fabriksaktiebolaget i Åtvidaberg

§1 Närvarande Herrar M Täcklind G Andersson R Kruse.

§2 Föredrogs och undertecknades styrelsens berättelse över bolagets verksamhet under 1922.

§3 Beslöts att ordinarie bolagsstämma för året skulle hållas d 20 feb 1923 å Ingenjör M Täcklinds kontor, Vasav. 44 Stockholm samt att kallelse till stämman skulle ske i rekommenderat brev.

Vid protokollet JU6 tew Ru4o4 Jui e 4t gäc&&,zd qandeti

 

Avskrift

Protokoll hållet vid sammanträde den 10 oktober 1923 med styrelsen för Vagn & Fabriksaktiebolaget Åtvidaberg

§1 Närvarande Herrar M Täcklind G Andersson och R Kruse.

§2 Beslöt att på föreskrivet sätt kalla till extra bolagsstämma att hållas den 24 okt d. å. för att besluta om ändring av bolagets namn, varigenom § 1 av bolagets ordning erhåller följande lydelse: Detta bolag vars firma är Aktiebolaget Åtvidabergs Spårväxlar och Signalfabrik, är grundat på aktier med begränsad ansvarighet enligt bestämmelserna 11910 års lag om aktiebolag

Vid protokollet Juöteaö ndex,uu Jilt gäcIitzd i?ud4 J'tw,e

 

Avskrift

Protokoll hållet vid sammanträde den 1 februari 1924 med styrelsen för Vagn & Fabriksaktiebolaget Åtvidaberg

§1 Närvarande Herrar M Täcklind, G Andersson och R Kruse.

§2 Föredrogs och undertecknades syrelsens berättelse över bolagets verksamhet under år 1923.

§3 Beslöts att ordinarie bolagsstämma för året skulle hållas den 25 februari 1924 å Ing M Täcklinds kontor Vasav. 44 10 fm. Stockholm samt att kallelse till stämman skulle skickas i rekommenderat brev.

Vid protokollet Juitea .fi7C'tu,e andvoä

 

Avskrift

Protokoll hållet vid sammanträde den 27 augusti 1924 med styrelsen för Aktiebolaget Åtvidabergs Spårväxlar & Signalfabrik

§1 Närvarande Herrar M Täcklind, G Andersson och R Kruse.

§2 Att justera dagens protokoll utsågs Herr R Kruse.

§3 Beslöts beträffande rätten att teckna bolagets firma den ändring, att firman skulle tecknas förutom av styrelsen såsom sådan, dels av ingenjör Magnus Täcklind ensam dels av Ingenjör r Kruse och Direktör Heinrich Berns i förening.

Vid protokollet qcb4exin ?udc4 7u6e

 

Avskrift

Protokoll hållet med sammanträde den 21 mars 1925 med styrelsen för AB Åtvidabergs Spårväxlar & Signalfabrik

§1 Närvarande Herrar M Täcklind, G Andersson och R Kruse.

§2 Att justera dagens protokoll utsågs Herr R Kruse jämte ordförande.

§3 Föredrogs och undertecknades styrelseberättelsen över bolagets verksamhet 1924.

§4 Beslöts att ordinarie bolagsstämma för året skulle skulle hållas den 4 april d. å. å Ingenjör M Täcklinds kontor Kungsgatan 30 kl 4 e. m. samt att kallelse till stämman skulle ske i rekommenderat brev.

Vid protokollet .fRudo4 Ju6e

 

Avskrift

Protokoll hållet vid sammanträde den 1 september 1925 med styrelsen för AB Åtvidabergs Spårväxlar & Signalfabrik

§1 Närvarande Herrar M Täcklind, G Andersson och R Kruse.

§2 Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Herr R Kruse.

§3 Beslöts att kalla till extra bolagsstämma den 15 sep kl. 4 e. m. för bestämmande om ändring av paragraf 10 ab bolagsordningen med hänsyn till lämpligheten ur inventeringssynpunkt att förlägga bolagets räkenskapsår till tidsrymden 1 oktober 30 sep och skulle kallelse härtill utgå i rekommenderat brev denna dag.

Vid protokollet Juite'tat andvoj jJ/t äd&nd RuL4 Juöe

TOP

 

Kommande

Inga aktiviteter

Muséets öppettider

Måndagar 9-12

Lördagar

11-14

Entré avgift: 40 kr

yngre än 12år gratis

 

Röda dagar samt julafton och nyårsafton är muséet stängt


Det går bra att sända mail till Åssamuseét

 

Vid önskemål om visning på andra tider: Ring 0120-13700

Åssa Industri och Bilmuseum

Bryggargatan 2

597 30 Åtvidaberg

GPS Position:

N58°11`54,8"

E16° 00`09,8"

 

Telefon: 0120-13700
Hitta till museet.